Ποιοι δικαιούνται επιχορήγηση για θερμομόνωση – Δείτε λεπτομέρειες

Το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (το Ταμείο), με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υφιστάμενες κατοικίες, μέσω της εφαρμογής μέτρων θερμομόνωσης στις οροφές. Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών. Το Σχέδιο δεν καλύπτει επενδύσεις με αναδρομική ισχύ.

Εφαρμόζεται σ’ όλες τις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς επίσης και οι περιοχές που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά Πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου και τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι κατοικιών.

Το Σχέδιο αφορά αποκλειστικά την εφαρμογή μέτρων θερμομόνωσης σε οροφές υφιστάμενων κατοικιών. Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, υφιστάμενες θεωρούνται όλες οι κατοικίες για τις οποίες υποβλήθηκε αίτημα για έκδοση πολεοδομικής άδειας πριν την 21/12/2007. Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν την 21/12/2007.

Τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου είναι:

–  Η ανακοίνωση έναρξης εφαρμογής του Σχεδίου.

– Η ανακοίνωση γίνεται με απόφαση της Επιτροπής, δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) (www.energy.gov.cy).

–  Η υποβολή αίτησης από τους δυνητικούς Δικαιούχους θα πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση της επιλέξιμης επένδυσης, συνοδευόμενης από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

– Ο έλεγχος των αιτήσεων από τους αρμόδιους λειτουργούς αξιολόγησης2 , κατά πόσο αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Σχέδιο.

–  Η προώθηση των αιτήσεων από τους λειτουργούς αξιολόγησης, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και κριτήρια του Σχεδίου, για έγκριση ή απόρριψη τους από την Επιτροπή. v. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των πλήρως συμπληρωμένων αιτήσεων. Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο κονδύλι.

– Η σχετική ενημέρωση των αιτητών/τριών σε περίπτωση έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων. Η Επιτροπή θα ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ μετά από κάθε συνεδρία της το συνολικό ποσό που έχει δεσμευθεί από τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί.

– H καταβολή της χορηγίας προς το Δικαιούχο από την Επιτροπή.

– Οι αιτητές των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής απόρριψης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Δικαιούχοι και προθεσμίες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου και τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι κατοικιών (κατόπιν εξουσιοδότησης του κατόχου). Για να υποβληθεί αίτηση πρέπει οι δικαιούχοι να μην έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση και να μην διώκονται ποινικά. Οι οικοδομές για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

–  Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.
–  Να χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Οι αιτητές υποχρεούνται να προσκομίζουν λογαριασμό της ΑΗΚ.
– Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή εντός των Βρετανικών Βάσεων.
– Η αίτηση για την πολεοδομική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007. Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου για την ανέγερση μιας οικοδομής δεν απαιτήθηκε η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007. Για υποστατικά τα οποία ανεγέρθηκαν σε χρόνο που δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση άδειας οικοδομής, θα πρέπει να προσκομίζεται κατάλληλη βεβαίωση από την αρμόδια οικοδομική αρχή.

Λόγοι αποκλεισμού κάποιου αιτητή

Η αίτηση δύναται να αποκλειστεί (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας) εάν ο αιτητής, αποδειχθεί ότι εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
–  Υφίσταται σε βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη και/ή άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με προηγούμενο Σχέδιο/ Έργο Παροχής Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. Αποφ. 69.782 και ημερ. 23.12.2009, με αποτέλεσμα να αποκλείεται από την καταβολή χορηγίας δυνάμει του παρόντος Σχεδίου, εκτός αν έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής απόφασης».
– Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων για την παροχή πληροφοριών ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών και των στοιχείων που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης.
– Υπέβαλε στοιχεία, βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του παρόντος Σχεδίου.
Χορηγία
Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 25% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε κατοικία δύναται να ανέλθει στα €1,250. Μέγιστο Αποδεκτό Κόστος Η Επιτροπή του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, αξιολογώντας τα δεδομένα της αγοράς, δύναται να καθορίσει το μέγιστο αποδεκτό κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο (προ ΦΠΑ).

Αιτήσεις

Αιτήσεις υποβάλλονται σε τυποποιημένα έντυπα και μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα καθοριστούν στην ανακοίνωση έναρξης του Σχεδίου από την Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) στην Λευκωσία και όλα τα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας www.energy.gov.cy.

Οι Αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή προς την Επιτροπή. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο στο κτήριο της Υπηρεσίας Ενέργειας στην Λευκωσία ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του ΥΕΕΒΤ. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αιτητές θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ή κανονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή της πλήρως συμπληρωμένης αίτησης, σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα επιστρέφεται. Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκριση τους, εάν αυτές δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Η Επιτροπή θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις ή να εξετάζει υποβληθείσες αιτήσεις όταν δεσμευτεί ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου. Το κοινό θα ενημερώνεται με σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδίδει η Επιτροπή μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ενέργειας (www.energy.gov.cy). Εάν κατά τον καταρχήν έλεγχο πληρότητας ή την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή απαιτήσει την παροχή οποιονδήποτε πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινήσεων, οι αιτήσεις αυτές θα μπαίνουν σε κατάσταση αναμονής, οι αιτητές θα ενημερώνονται με γραπτή επιστολή και θα υποχρεούνται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών3 από την ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here